Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov spracovateľských operáciách a Zásady ochrany osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností našej spoločnosti ako prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste Vy dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

PREVÁDZKOVATEĽ:                                

názov: VM DESIGN s.r.o.
sídlo: Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen
IČO: 45 688 672
telefónne číslo: +421 944 554 702
e-mailová adresa: info@vmdesign.sk

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

zodpovedná osoba prevádzkovateľa: Ing. Vanda Netolická
telefónne číslo: +421 944 554 702
e-mailová adresa: zodpovednaosoba@vmdesign.sk

Článok 13 a článok 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ako „nariadenie GDPR“) spolu s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“) stanovujú povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené, a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Z toho dôvodu ako prevádzkovateľ  informačného  systému  zverejňujeme  za  účelom  dodržiavania  spravodlivosti  a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ informačného systému prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 GDPR Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE : z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, neboli získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, máte právo sa informovať u prevádzkovateľa, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či Vaše osobné údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

UPOZORNENIE :  je vo Vašom záujme ako dotknutej osoby, aby ste si preštudovali článok 13 a článok 14 GDPR, najmä článok 14 ods. 3, 4, 5, nakoľko tieto nie sú v tomto vyhlásení prevádzkovateľa podrobnejšie rozoberané.

Na základe čoho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov alebo iného právneho základu spracúvania a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov a pod.) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 GDPR. Tieto účely spracúvania osobných údajov ako aj právny základ ich spracúvania sú jednotlivo uvedené v sekcii Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovania?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchované?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002  Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa. Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím prejdite do sekcie Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa .

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú určené konkrétnym príjemcom, ktorí sú uvedení v sekcii Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Do akej kategórie dotknutých osôb patríte?

Prevádzkovateľ má viacero kategórií dotknutých osôb. Všetky sú uvedené v v sekcii Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Podľa toho, či ste zamestnanec prevádzkovateľa, klient a podobne, viete si v Záznamoch o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa nájsť všetky potrebné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, teda účel a právny základ spracúvania, príjemcovia osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov a pod.

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

  1. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na  adrese  zodpovednej  osoby,  písomne, oznámením  o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

  1. PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  1. PRÁVO NA OPRAVU

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  1. PRÁVO NA VÝMAZ (NA ZABUDNUTIE)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  1. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  1. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  1. PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  1. PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle GDPR a zákona Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu.